Franšīzes finanšu aspektu izvērtēšana

Svētdiena
27.11.2016
Viens no pirmajiem jautājumiem, sākot domāt par franšīzes iegādi, ir “Cik man maksās franšīze?”.
 

Sākotnējās investīcijas

Sākotnējais franšīzes maksājums tiek maksāts par tiesībām iestāties franšīzes tīklā, par franšīzes devēja piešķirto rūpniecisko vai intelektuālo īpašumtiesību paketi. Sākotnējais maksājuma apmērs var svārstīties no vairāku simtu līdz vairāku simtu tūkstošu eiro atkarībā no preču zīmes atpazīstamības, franšīzes devēja sniegtā atbalsta un tamlīdzīgi. Daži franšīzes devēji vispār nepieprasa sākotnējo maksājumu. Sākotnējais maksājums parasti tiek maksāts uzreiz, taču iespējami arī citi varianti, sadalot to maksājumu daļās.

Taču visbiežāk tikai piederība tīklam un tiesību esamība nav pietiekami uzņēmējdarbības sākumam. Daudzos franšīzes gadījumos, lai tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar franšīzes līgumu, tiktu izlietotas un struktūrvienība sāktu darbību uz franšīzes pamata, ņēmējam papildus jāinvestē:

 1. Telpās. Šīs investīcijas var ietvert telpu iegādi/nomu, telpu remontu, dizainu vai aprīkošanu saskaņā ar devēja prasībām, mēbeļu iegādi, izkārtnes u.tml. Investīciju apjoms lielākoties atkarīgs no telpu vietas, lieluma un stāvokļa. Šo investīciju apjomu Jums palīdzēs noteikt franšīzes devējs.
 2. Iekārtās. Šīs investīcijas aptver iekārtas, kuras Jums būs nepieciešamas Jūsu uzņēmējdarbības, kas darbojas uz franšīzes pamata, produkta/pakalpojuma radīšanai un piegādei klientiem, piemēram, krāsnis un plītis – restorāna gadījumā; trenažierus – sporta kluba gadījumā; datoriekārtas un programmatūru – informāci- jas tehnoloģiju pakalpojumu franšīzes gadījumā. Šajā kategorijā iekļauta arī tādas administrācijas darbam svarīgās iekārtas kā telefoni, faksi, printeri, datori, mēbeles un tamlīdzīgi. Nepieciešamo iekārtu un to piegādātāju sarakstu bieži vien nodrošina franšīzes devējs.
 3. Izejvielās. Šīs investīcijas saistītas ar franšīzes ņēmēja sortimentu un franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbībā izmantojamām izejvielām, precēm. Ja Jūsu iegādājamā franšīze pieder mazumtirdzniecības kategorijai, t.i., paredz preču pārdošanu gala patērētājam, būtu jānovērtē, cik Jums izmaksās sākotnējā sortimenta izveidošana. Ļoti ticams, ka sortimenta formēšana veidos gana lielu sākotnējo investīciju apjomu, tāpēc vērts noskaidrot, vai devējs piemēro pēcapmaksu par sortimenta precēm vai citus apmaksu atvieglinošus nosacījumus.
 4. Apgrozāmajos līdzekļos. Apgrozāmie līdzekļi veido būtisku daļu no ikdienas biznesa funkcionēšanai nepieciešamajiem līdzekļiem, kurus lieto pēc vajadzības maksājumu, komunālo pakalpojumu rēķinu, darba samaksas un citu izdevumu apmaksai. Atkarībā no uzņēmējdarbības rakstura būtu jānodrošina pietiekami apgrozāmie līdzekļi laika posmam no vairākiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem, kamēr uzņēmējdarbība uzsāks savu darbību ar pilnu jaudu. Apgrozāmā kapitāla nepieciešamību Jums palīdzēs noteikt franšīzes devējs.
 5. Mārketinga kampaņā. Tirgvedības darbībām būtu jānodrošina, lai pircējs būtu informēts par jauno produktu/pakalpojumu, kad tiek atvērta franšīzes struktūrvienība. Tās var būt izkārtnes, dalāmi bukleti, reklāma laikrakstos un tamlīdzīgi. Uzziniet, vai devējiem ir prasības struktūrvienības, kas darbojas uz franšīzes pamata, tirgvedības kampaņai, kāda ir šīs kampaņas ieteicamā tāme. Ja prasību nav, Jums būs pašrocīgi jāizveido tirgvedības kampaņas budžets un jāaprēķina izdevumi.
 6. Apmācībās. Parasti ievada apmācības tiek ierēķinātas franšīzes pirkšanas cenā un devējs tās nodrošina bez papildu samaksas. Taču atsevišķos gadījumos sākotnējās apmācības var būt par maksu. Tāpēc pain-teresējieties, cik lielus izdevumus saistībā ar sākotnējām apmācībām Jums nāksies segt.
 7. Papildu pakalpojumos. Papildu pakalpojumi var būt saistīti ar juristu, franšīzes konsultantu, dizaineru un citu palīgspeciālistu palīdzību. Tāpat šajā kategorijā nokļūst un papildus jāmaksā par franšīzes devēja pakalpojumiem. Bieži vien ņēmējam jāapmaksā devēja tā saucamās “start-up” komandas (start-up, tulkojot no angļu valodas, nozīmē ‘uzsākšana’), kas palīdz jaunās nodaļas atvēršanas laikā, pakalpojumi – izmitināšana, barošana, komandējuma nauda un tamlīdzīgi.
 8. Citos izdevumos. Šajā izdevumu kategorijā ietilpst franšīzes ņēmēja uzņēmējdarbības darbībai nepieciešamās licences, atļaujas un tamlīdzīgi, kā arī apdrošināšanas un citi nenosauktie izdevumi.

Veicot franšīzes meklēšanu, droši vien ievērosiet, ka var atrast franšīzes, kas pieprasa ļoti dažādas investīciju summas - no dažiem tūkstošiem eiro kopējo investīciju deju un fitnesa apmācību franšīzēm, līdz miljoniem investīciju viesnīcu franšīzēs. Sākotnējo investīciju atmaksāšanās laiks katras franšīzes gadījumā ir individuāls.

Darbības izdevumi

Franšīzes uzņēmējdarbības izdevumi ir tie izdevumi, kas saistīti ar ikdienas franšīzes uzņēmējdarbību. Lielākā uzņēmējdarbības izdevumu daļa franšīzes uzņēmējdarbības gadījumā neatšķiras no neatkarīgās uzņēmējdarbības, to vidū:

 1. Nomas maksa;
 2. Darba algas fonds un darbinieku apmācības;
 3. Preču pirkšana (sortimenta izveidošana un ikdienas darbības uzturēšana);
 4. Pakalpojumu pirkšana (juridiskās konsultācijas, grāmatvedības uzskaites pakalpojumi un ikdienas darbības uzturēšanas obligātie pakalpojumi, piem., uzkopšanas, drošības dienestu pakalpojumi);
 5. Tirgvedības izdevumi;
 6. Komunālie maksājumi;
 7. Telekomunikāciju izdevumi;
 8. Nolietošanās/amortizācija;
 9. Apdrošināšanas, licences, atļaujas un tamlīdzīgi;
 10. Iekārtu atjaunošana un telpu remonts;
 11. Nodokļi.

Citi franšīzes struktūrvienības izdevumi ir specifiski un franšīzes uzņēmējdarbības modelim raksturīgi, to vidū:

 1. Periodiskie maksājumi (angļu val. royalty vai management) – tiek maksāti reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā, parasti kā noteikts procents no apgrozījuma vai peļņas. Daži franšīzes devēji nosaka minimālu periodisko maksājumu summu, kura tiek samaksāta jebkurā gadījumā, pat ja aprēķinātā noteiktā procenta no apgrozījuma summa ir mazāka. Citi ievāc fiksētās periodisko maksājumu summas neatkarīgi no nodaļas rezultātiem.
 2. Apmācību maksas, kas saistītas ar periodiskām apmācībām, kuru mērķis ir informēt ņēmējus par izmaiņām franšīzē, jaunām prasībām, jauniem standartiem (piemēram, klientu apkalpošanas standarta izmaiņas, jauno iekārtu lietošana un tamlīdzīgi). Daži devēji šīs apmācības organizē uz sava rēķina, taču citi var pieprasīt pilnu vai daļēju viņu izdevumu segšanu no franšīzes ņēmēja līdzekļiem.
 3. Mārketinga maksājums – tiek maksāts periodiski devēja izveidotā nacionālā vai reģionālā tirgvedības fondā, no kura tiek finansētas kopīgās visas franšīzes tīkla tirgvedības kampaņas. Mārketinga maksājuma apjoms un tā maksāšanas periodiskums un citi nosacījumi atkarīgi no konkrētās franšīzes. Daži devēji šo maksājumu neievāc.
 4. Telpu atjaunošana un iekārtu pirkšana. Ja franšīzes devējs ir atjaunojis telpu izskata standartus vai atjaunojis tehnoloģisko procesu un papildinājis to ar jaunām iekārtām, viņš var uzlikt par pienākumu franšīzes ņēmējiem uz pašu rēķina segt minētās izmaiņas tiem piederošās struktūrvienībās.
 5. Ar franšīzes darbības procesu izmaiņām saistītie izdevumi. Izmaiņas, kas saistītas ar darbības izmaiņām, var prasīt tādus papildu izdevumus kā maksājumi par procedūru rokasgrāmatu atjaunošanu, darba samaksa papildu darbiniekiem, jaunu papildu darba iekārtu iegāde u.tml.
 6. IT uzturēšana/atjaunošana – iespējams, vienreizēji vai periodiski maksājumi par iespēju izmantot devēja uzņēmējdarbības pārvaldīšanas IT instrumentus. Tāpat devējs var pieprasīt ņēmējiem iegādāties un lietot noteiktus ražotāja programmas risinājumus.

Mēs iesakām veikt rūpīgu franšīzes nosacījumu izpēti vēl pirms lēmuma par franšīzes iegādi pieņemšanas. Daudzos gadījumos ir ieteicama griešanās pēc profesionāla padoma pie pieredzējušiem franšīzes konsultantiem.


Franšīzes konsultants

populārs forumā